โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
 งานวิชาการ
     ตารางเรียน
     ดูเกรดเช็คเกรด
     มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา
     ปฏิทินฝ่ายวิชาการ
     คู่มือนักเรียน
     งานห้องสมุด
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     ภาษาไทย
     ภาษาต่างประเทศ
     สังคม และวัฒนธรรม
     ศิลปะ
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 หลักสูตร
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 สำนักงาน/ ฝ่ายบริหารงาน
     ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
     ฝ่ายบริหารงบประมาณ
     ฝ่ายบริหารบุคคล
     ฝ่ายบริหารทั่วไป
     ฝ่ายบริหารวิชาการ
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
 บริการสำหรับนักเรียน
ดาวน์โหลดโปรแกรม / แบบฟอร์ม
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
 โรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
โรงเรียนบ้านลาน
โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
 ลิงค์ที่น่าสนใจ
 เผยแพร่ผลงาน
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ครูชาญณรงค์
 ห้องเรียนออนไลน์
ว30202
ท23101
ส21102
ส23102
ค21201
ง23101
ศ33101
จ20261
ท22101
ค33201
ง31101
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
  ทำเนียบบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางกนกวรรณ  แนวคำดี       ครู คศ.3   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางกนกวรรณ  แนวคำดี               ครู คศ.3
นางปราณี  ตั้งกุลบริบูรณ์              ครู คศ.3
นางสาวนุชจรินทร์  สายทองสุข    ครู คศ.3
นายวรวุฒิ เหล่าพร                      ครูอัตราจ้าง

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางดอกอ้อ บุญสิงห์                   ครู คศ.3   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางศีตภาร์ โพธิ์ศรี                       ครู คศ.2   
 นายนิกรชัย  เวียงวงษ์                  ครู คศ.3
นายสัมฤทธิ์  ไสยกิจ                    ครู คศ.3 
นางวัชรา ภูครองหิน                     ครู คศ.3 
นายชาญยุทธ์  วงคุย                   ครู คศ.3                                                                                                                                         

นางสาวปวีณา อาษานอก            ครูผู้ช่วย                                                                                                                                             นางสาวมลิวัลย์ เย็นเสนาะ           พนักงานราชการ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสิทธิชัย  ตรุณทิพากร          ครู คศ.3   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางนารถระภี  รัตนบุญทา           ครู คศ.3
นายระพิน  ไสวดี                        ครู คศ.3 
นางอุมาพร  ภูสุดสูง                   ครู คศ. 3
นางสาวพิมสิริ  แก้วศรีหา           ครู คศ. 3
นางสาวศิวพร  แทนมูล              พนักงานราชการ


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

1. นางณัฐมน ผางจันทดา                 ครู   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นายทวี  โพธิุกุดไสย                    ครู คศ.3

3. นางสาวเสาวนีย์  ชัยสิทธิ์             ครู คศ.3

5. นายภาษิต  เจริญศรี                     ครู คศ.3
6. นางสาวสุภลักษณ์ สันเทพ           ครู คศ.2


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1. นายศิวดล สารพิพม์                    ครูผ้ช่วย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐบดี  อ่อนตา          พนักงานราชการ
3. นายธนวัฒน์  เหมเงิน                  ครูอัตราจ้าง                                                                                                                                          4.นายชาญปวีณ  มณีจันทร์             ครูพี่เลี้ยง


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1. นางสาววรพรรณ  เทวะหะ          ครู คศ.3   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                                      
2. นางนภาวรรณ ปุริสะ    ครู คศ.3                                                                                                                                              3. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ          ครู คศ.2

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. นางธาริณี  หินโน                         ครู คศ.3   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                          

2. นางสมปรารถนา  จันทร์ประทัด     ครู คศ.3                                                                                                                                          3. นายอภินันท์ ยอดแก้ว                  ครูผู้ช่วย                                                                                                                                         


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. นางปรารถนา แก้วไชย              ครู คศ.3   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
3. นางวาสนา  ราชปัญญา             ครู คศ.3
4. นางสาวระรวยริน ไตรทิพย์         ครู คศ.3
5. นางสาวนิริญดา  วรรณสิงห์        ครู
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม

 สถิติเว็บไซต์
Online : 1
Today : 125
Month : 5,030
ผู้เยี่ยมชมรวม : 52,116
  
Previous
IEEE/IEE Electronic Library H.W.Wilson ProQuest Dissertation isiknowledge Lexis portal.acm ebook.thailis online.sagepub springerlink
crcnetbase proquest.umi matichonelibrary sciencedirect thailis tdc.thailis netlibrary isiknowledge sage-ereference
Next