โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
 งานวิชาการ
     ตารางเรียน
     ดูเกรดเช็คเกรด
     มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา
     ปฏิทินฝ่ายวิชาการ
     คู่มือนักเรียน
     งานห้องสมุด
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     ภาษาไทย
     ภาษาต่างประเทศ
     สังคม และวัฒนธรรม
     ศิลปะ
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 หลักสูตร
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 สำนักงาน/ ฝ่ายบริหารงาน
     ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
     ฝ่ายบริหารงบประมาณ
     ฝ่ายบริหารบุคคล
     ฝ่ายบริหารทั่วไป
     ฝ่ายบริหารวิชาการ
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
 บริการสำหรับนักเรียน
ดาวน์โหลดโปรแกรม / แบบฟอร์ม
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
 โรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
โรงเรียนบ้านลาน
โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
 ลิงค์ที่น่าสนใจ
 เผยแพร่ผลงาน
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ครูชาญณรงค์
 ห้องเรียนออนไลน์
ว30202
ท23101
ส21102
ส23102
ค21201
ง23101
ศ33101
จ20261
ท22101
ค33201
ง31101
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
  ประวัติความเป็นมา / วิสัยทัศน์ / ภารกิจ / เป้าหมาย / กลยุทธ์
เปลวเทียนและรัศมี    หมายถึง   แสงสว่างแห่งความรู้ ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
ดอกบัว                  หมายถึง   มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความสุภาพอ่อนน้อม
หนังสือ                  หมายถึง   ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

คำขวัญประจำโรงเรียน
การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  ผู้นำชุมชน

คติพจน์ประจำโรงเรียน

   ปัญญา  โลกัสมิ  ปัชชโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

สีประจำโรงเรียน

สีแดง- ขาว  
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ
  เชื่อมั่นในตนเอง ความเสียสละ
        สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์ 

ปรัชญาโรงเรียน

        จัดการศึกษาเพื่อชุมชม
ประวัติความเป็นมา

         โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม เดิมเป็นสาขาโรงเรียนบ้านไผ่  มีนายเนติ  นิลสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่เป็นผู้บริหารสาขา และให้นายวทัญญู  ภูชาดา อาจารย์ 2 ระดับ 5 เป็นหัวหน้าสาขา ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้จัดตั้งเดือนมีนาคม 2537 โดยตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ บ้านสำโรง ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ 50 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2537 มีนักเรียน จำนวน 98 คน และในปีการศึกษา 2540 ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาลโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (สพม.เขต 25) มีนายสุรพล  สุวรรณชาติ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
วิสัยทัศน์ (Vission)
          จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย ก้าวสู่สากล 

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง
2. สร้างเครือข่ายชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย ก้าวสู่สากล

เป้าหมาย (Goal)

1. โรงเรียนจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
2. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และหลากหลาย
3. โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ให้มีเครือข่ายในชุมชนร่วมจัดการศึกษา

กลยุทธ์ (Strategy)

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีหลากหลายเหมาะสมต่อผู้เรียน
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะต่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
4. นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
5. ส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม

 สถิติเว็บไซต์
Online : 1
Today : 124
Month : 5,029
ผู้เยี่ยมชมรวม : 52,115
  
Previous
IEEE/IEE Electronic Library H.W.Wilson ProQuest Dissertation isiknowledge Lexis portal.acm ebook.thailis online.sagepub springerlink
crcnetbase proquest.umi matichonelibrary sciencedirect thailis tdc.thailis netlibrary isiknowledge sage-ereference
Next